ดาวน์โหลตประวัติของบริษัทในรูปแบบ PDF ไฟล์:

คลิกที่ไอคอนเพื่อดาวน์โหลด!

บริการรับตรวจสอบระบบวิศกรรมอาคารชุด/หมู่บ้านเบื้องต้น ด้วยวิศกรจาก SMART ทีมงานตรวจสอบที่มีคุณภาพ รับรองความสามารถและความรู้โดยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจาก สภาวิศวกร เรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบอาคารชุดและหมู่บ้านมากกว่า 470 โครงการ อีกทั้งยังมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการบำรุงรักษางานระบบวิศกรรมอาคารสูง งานซ่อมบำรุงรักษาโครงการที่อยู่อาศัย และมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) ตรวจสอบโครงการของคุณในทุกขั้นตอน

หากท่านใช้บริการตรวจสอบระบบวิศวกรรมอาคารกับเรา ทีมงานของเราจะเข้าตรวจสอบ สังเกตุ วิเคราะห์ ทำรายงานทางด้านความมั่นคงแข็งแรง และสถาพของระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยภายในอาคารโดยจะตรวจสอบจากการใช้งานจริงและค้นหาสิ่งผิดปกติเบื้องต้น หรืออาการที่บ่งชี้ถึงความไม่ปลอดภัยของโครงสร้างและระบบอุปกรณ์ของอาคาร และยึดมาตารฐานการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมายเป็นที่ตั้ง และมาตรฐานตามแผนการบำรุงรักษา การซ่อมบำรุงและทดสอบรวมถึงแผนการตรวจสอบประจำปี ให้ท่านทราบ

รายละเอียดการต้องตรวจสอบอาคารเบื้องต้น

บริษัทดำเนินการตรวจสอบ และทำรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคาร ดังต่อไปนี้

 1. การตรวจสอบสภาพตัวอาคาร ให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้
  + การชำรุดสึกหรอของอาคาร
  + การวิบัติของโครงสร้างอาคาร
  +การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
 2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร
  2.1 ระบบบริการและอำนวยความสะดวก
  + ระบบลิฟต์
  + ระบบไฟฟ้า
  + ระบบปรับอากาศ
  2.2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม
  + ระบบประปา
  + ระบบระบายน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย
  + ระบบระบายน้ำฝน
  + ระบบจัดการมูลฝอย
  + ระบบระบายอากาศ
  + ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
  2.3 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
  + บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
  + เครื่องหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน
  + ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน
  + ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน
  + ระบบลิฟต์ดับเพลิง
  + ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
  + ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
  + ระบบการจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำดับเพลิง และหัวฉีดน้ำดับเพลิง
  + ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
  + ระบบป้องกันฟ้าผ่า
 3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการอพยพ ดังนี้ 
  + สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
  + สมรรถนะเครื่องหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน
  + สมรรถนะระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 4. การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร ดังนี้
  + แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร  แบบแปลนอาคารเพื่อการดับเพลิง
  + แผนการซ้อมอพยพผู้ใช้อาคาร
  + แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
  + แผนการบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร
 5. ลักษณะบริเวณที่ต้องตรวจสอบ
  บริษัทดำเนินการตรวจสอบ รายงาน และประเมินลักษณะบริเวณที่นอกเหนือจากอาคาร   ดังต่อไปนี้
  + ทางเข้าออกของรถดับเพลิง
  + ที่จอดรถดับเพลิง
  + สภาพของรางระบายน้ำสู่สาธารณะ

หมายเหตุ :

 1. เป็นการตรวจสอบโครงการเบื้องต้นตามขั้นตอนงานวิศกรรมสากล
 2. บริษัทไม่ดำเนินการตรวจสอบในลักษณะดังนี้
  + วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ์ ที่ต้องให้สายวัดสัมผัสกับบริภัณฑ์ในขณะที่แผงสวิตซ์นั้นมีไฟหรือใช้งานอยู่
  + ทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน
  + ถอดออกหรือรื้อบริภัณฑ์ไฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวิตซ์ แผงควบคุม เพื่อตรวจสภาพบริภัณฑ์

ติดต่อขอใบเสนอราคา

ติดต่อเรา