นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรทำหน้าที่อะไร

ปัจจุบันนี้เราจะเห็นว่าโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ทั้งในเขตเมืองและชานเมือง แม้มองเข้าไปจากภายนอก จะพบว่ามีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดและรู้สึกปลอดภัย หากได้พาตัวเองและครอบครัวเข้าไปอยู่อาศัยคงมีความสุขไม่น้อย แน่นอนว่าโครงการที่สะท้อนภาพความรู้สึกออกมาได้เช่นนี้ ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติสร้างให้ แต่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจัดการโครงการมีอาการออกแบบและสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา และคาดหวังว่าภาพโครงการที่น่าหลงไหลและน่าอยู่อาศัยเหล่านี้ จะคงสภาพความน่าหลงใหลและความน่าอยู่อาศัยเช่นนี้ตลอดไป อย่างไรก็ตาม เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร จะไม่อยู่ดูแลโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้ตลอดไป เมื่อโครงการขายพื้นที่หมดก็ต้องถอนตัวออกไปทำโครงการอื่นต่อไป ทิ้งโครงการนี้ให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ซื้อและเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในโครงการจัดการดูแลกันเอง ผ่านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเป็นคนกลางช่วยดูแลแทนสมาชิก ด้วยเงินทุนประเดิมของเจ้าของโครงการและเงินสบทบของสมาชิกที่อยู่อาศัยในโครงการ โดยการเฉลี่ยจ่ายตามสัดส่วนพื้นที่ที่ถือครองของสมาชิกแต่ละครัวเรือน

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นสภาพบังคับตามกฎหมาย (พรบ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543) ที่ทุกโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัย เจ้าของโครงการจะต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมา เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากเจ้าของโครงการ เพื่อทำหน้าที่บริหารและจัดการดูแลโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่อจากเจ้าของโครงการ โดยมีเจ้าของที่อยู่อาศัยที่ซื้อพื้นที่และบ้านพักอาศัยในโครงการทุกคนเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จัดตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม เลือกตั้งสมาชิกเป็นกรรมการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยมีกำหนดเวลา หมดวาระก็เลือกตั้งกันใหม่เป็นเช่นนี้เรื่อยไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ต้องมีนิติบุคคลขึ้นมาดูแลหมู่บ้านจัดสรร ก็เพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรมีสมาชิกของตนเองช่วยกันดูแลบำรุงรักษาหมู่บ้านจัดสรรของตนเอง ไม่ถูกปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมในอนาคต 

หน้าที่ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร จะทำหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่ได้ให้อำนาจไว้ โดยมีสิทธิเรียกเก็บเงินค่าบำรุงจากสมาชิกของหมู่บ้าน ตามสัดส่วนพื้นที่ที่ถือครองทุกครัวเรือนโดยไม่มีข้อยกเว้นในอัตราที่กำหนดตามข้อบังคับของนิติบุคคล ซึ่งหมู่บ้านจัดสรรจะมีพื้นด้วยกัน 2 ส่วน คือ พื้นที่ส่วนตัวของใครของมัน กับพื้นที่ส่วนกลางที่สมาชิกทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิก แต่จะดูแลเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางและสิ่งสาธารณูปโภคพื้นที่ส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่ง ประกอบด้วย ถนนหนทางในหมู่บ้าน พื้นที่สวนย่อมหรือสนามเด็กเล่นที่ใช้ร่วมกัน ไฟฟ้าให้แสงสว่างตามถนนหนทาง ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ขยะมูลฝอย และความปลอดภัยภายในพื้นที่โครงการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรที่ได้รับการเลือกตั้งให้เข้ามาทำหน้าที่ดูแล อาจขาดความรู้ความเชี่ยวชาญหรืออาจไม่มีเวลาเพียงพอในการดูแล ทะนุบำรุงรักษาหมู่บ้านจัดสรรให้ดีพอได้ ส่วนใหญ่ก็จะมีการว่าจ้างบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ในการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งเป็นมืออาชีพให้เข้ามาช่วยดูแลให้ ภายใต้การกำกับการของคณะกรรมการนิติบุคคลอีกทอดหนึ่ง

บริษัทบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ปัจจุบันมีการจัดตั้งบริษัทโดยมีวัตถุระสงค์เพื่อให้บริการบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งบริษัทบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเหล่านี้ล้วนมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทั้งการดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง การดูแลรักษาความสะอาด การดูแลความปลอดภัยให้แก่สมาชิกที่อาศัยอยู่ในโครงการ การดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของหมู่บ้านจัดสรรทั้งโดยผลของกฎหมายและโดยผลของนิติกรรมสัญญาที่ถูกทำขึ้นของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตลอดจนการสร้างชุมชนสัมพันธ์ ติดต่อประสานงานกับภาครัฐ เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐจะพึงจัดสรรให้แก่ชุมชนและสมาชิกชุมชน

ประโยชน์ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร สมาชิกหมู่บ้านจัดสรรหลายคนมีคำถามว่า ในเมื่อจ่ายเงินซื้อบ้านจัดสรรในโครงการแล้วทำไมยังต้องมาจ่ายเงินค่าส่วนกลางให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกันเป็นเดือน ๆ อีก ซึ่งพื้นที่ใครพื้นที่มัน ต่างคนก็ต่างดูแลกันเองอยู่แล้ว ความจริงก็เป็นเรื่องที่ถูกต้อง แต่ต้องไม่ลืมว่าพื้นที่ในบ้านจัดสรรไม่ได้มีเฉพาะพื้นที่ส่วนตัวเท่านั้นแต่ยังมีพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน หากขาดนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเข้ามาช่วยดูแลให้ ก็ยากที่จะมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งรับเป็นผู้ดูแลและออกค่าใช้จ่ายแต่เพียงลำพัง หากความสมบูรณ์แบบของโครงการหมู่บ้านจัดสรรไม่ถูกทิ้งให้ชำรุดทรุดโทรม ความสวยงามของพื้นที่ส่วนกลางและสภาพแวดล้อมที่ดี ย่อมส่งผลให้ภาพรวมของหมู่บ้านจัดสรรแลดูสวยงามและน่าอยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์อันเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกทุกคน ดังนั้นการมีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เพียงช่วยสร้างโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เกิดความน่าอยู่แล้วยังช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ของสมาชิกทุกคนไปพร้อมกันในตัว

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเสมือนหนึ่งเป็นผู้ที่สมาชิกหมู่บ้านจัดสรรทุกคนร่วมกันออกค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างให้เข้ามาทำหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน ไม่ให้เกิดการชำรุดทรุดโทรม มีความสะอาดและปลอดภัย คงสภาพความสวยงามและน่าอยู่ จัดระเบียบพื้นที่ให้สมาชิกทุกคนใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกันได้อย่างไม่มีการเอารัดเอาเปรียบ ภายใต้ความตกลงร่วมกันโดยเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกและใช้กับทุกคนอย่างไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้สินทรัพย์ทั้งหมดโครงการเกิดมูลค่าเพิ่มทั้งที่เป็นสินทรัพย์ส่วนตัวและสินทรัพย์ส่วนกลางที่สมาชิกเป็นเจ้าของร่วมกัน

ติดต่อเรา

    *
    *
    *