คอนโดที่อนุญาตให้มีสัตว์เลี้ยงได้ เป็นมติของใครที่จะอนุญาตให้เลี้ยงได้

สัตว์เลี้ยงเป็นอะไรที่หลายคนชื่นชอบ โดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงตัวเล็ก ๆ อย่างสุนัขหรือแมว มีการเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในที่พักอาศัย เหตุที่หลายคนชื่นชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยง อาจมาจากสัตว์เลี้ยงตัวเล็ก ๆ เหล่านี้ มีความน่ารักและเป็นสิ่งมีชีวิต สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกของผู้เลี้ยงให้เพลิดเพลินและคลายความเหงาหงอยไปได้ สัตว์เลี้ยงบางตัวฉลาดแสนรู้ สร้างความน่าหลงใหลให้แก่ผู้เป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงยิ่งนัก เจ้าของสัตว์เลี้ยงบางคนถึงกับเอามานอนด้วยทุกคืนก็มี อย่างไรก็ตาม อารมณ์และความรู้สึกนึกคิดของคนแต่ละคน ต่างจิตต่างใจ มีคนชอบก็จะมีคนไม่ชอบด้วยเช่นกัน บางคนอาจจะรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงเป็นอะไรที่น่ารำคาญ ส่งเสียงดังรบกวน เป็นพาหะน้ำเชื้อและสกปก มูลอุจาระส่งกลิ่นเหม็น อะไรทำนองนี้  เป็นต้น

ที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียม คือที่อยู่อาศัยที่คนจำนวนมากมาอาศัยอยู่รวมกัน แม้จะอยู่แยกห้องกันห้องใครห้องมัน แต่ก็อยู่ในอาคารเดียวกัน ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน ตั้งแต่ พื้นที่จอดรถ พื้นที่สวนหย่อม นั่งเล่นหรือออกกำลังกาย พื้นที่ทางขึ้นลงอาคาร ตลอดจนพื้นที่ทางเดินสู่ประตูห้องแต่ละห้อง แน่นอนว่าลักษณะของคอนโด ไม่สามารถให้ผู้อาศัยคนใดคนหนึ่งใช้ประโยชน์สิ่งอำนวยความสะดวกภายในคอนโดได้อย่างเป็นส่วนตัวเพียงผู้เดียวได้ นอกจากพื้นที่ภายในห้องของใครของมันเท่านั้น ดังนั้น การใช้พื้นที่ที่มีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำเป็นต้องแบ่งปันกัน ใช้ประโยชน์ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบที่กำหนดไว้ การนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในคอนโด ทุกโครงการคอนโดต้องมีข้อกำหนดอย่างชัดเจน ว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ถ้าอนุญาตกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขการอนุญาตไว้แค่ไหน อย่างไร คอนโดจะออกระเบียบเพื่อให้สิทธิอะไรแก่สมาชิกกลุ่มหนึ่ง จำเป็นต้องคำนึงถึงการรักษาสิทธิของสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งด้วยเช่นกัน   

การบริหารจัดการคอนโด และอำนาจในการบริหารคอนโด

ที่พักอาศัยประเภทคอนโด เป็นที่พักอาศัยที่มีกฎหมายควบคุมไว้เป็นการเฉพาะ (พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2551) ตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการไปตลอดจนการบริหารจัดการภายหลังโครงการแล้วเสร็จและเปิดให้ผู้ซื้อเข้าอยู่อาศัย ซึ่งเจ้าของโครงการคอนโดมิเนียมนับแต่ที่มีคนเข้าอยู่อาศัย จะต้องจัดตั้งนิติบุคคลรูปแบบบริษัท เข้ามาทำหน้าที่บริหารจัดการคอนโดตราบเท่าที่คอนโดยังตั้งอยู่และมีผู้อยู่อาศัย ส่วนการบริหารจัดการของนิติบุคคล จะดำเนินการผ่านคณะกรรมการของนิติบุคคล ในระยะเริ่มแรกคณะกรรมการจะมาจากการแต่งตั้งของผู้ริเริ่มโครงการเพื่อทำหน้าที่บริหารคอนโดไปพลางก่อน แต่หลังจากนั้น เมื่อมีผู้ซื้อห้องชุดคอนโดและเริ่มมีการเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งผู้ซื้อทุกคนถือว่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในคอนโด คณะกรรมการชุดแรกก็จะจัดให้มีการประชุมสมาชิกที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม และลงมติเลือกตั้งสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารคอนโดต่อไป โดยมีวาระหนึ่งปีหรือสองปีแล้วแต่จะที่ประชุมสมาชิกจะกำหนด เมื่อครบวาระก็จะมีการเลือกตั้งใหม่แบบนี้ไปเรื่อย ๆ และคณะกรรมการจะต้องบริหารงานภายใต้มติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกเจ้าของกรรมร่วม

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารคอนโด จะทำหน้าที่บริหารนิติบุคคลอาคารชุด ภายใต้มติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของผู้อยู่อาศัยในคอนโด ตั้งแต่การดูแลรักษาความสะอาด ดูแลรักษาความปลอดภัยในคอนโด ทำนุบำรุงซ่อมแซมรักษาคอนโดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ให้ชำรุดทรุดโทรม ออกกฎระเบียบการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลางเพื่อประโยชน์ร่วมกันของบรรดาเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม รวมถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางจากบรรดาสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ตามสัดส่วนอย่างเท่าเทียมกัน 

กฎหมายอาคารชุดกำหนดให้นิติบุคคลอาคารชุด เป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อแสวงหากำไร จึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลางเกินความเป็นจริงได้ และได้รับการยกเว้นภาษีรายได้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่จัดเก็บ มติของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ผ่านความเห็นชอบของสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม มีผลผูกพันเจ้าของกรรมสิทธิ์ทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม หากเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนใดฝ่าฝืนคณะกรรมการก็จะมีมาตรการบังคับตามความจำเป็นและสมควร เช่น ไม่จ่ายน้ำประปา ไม่ให้บริการบัตรจอดรถ รวมถึงการใช้สิทธิฟ้องร้องคดีต่อศาลให้ศาลบังคับให้ หากใช้มาตรการต่างๆ ของคณะกรรมการแล้วไม่ได้ผล  

ปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในคอนโด    

การนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในพื้นที่ส่วนบุคคลในคอนโด ความจริงแล้วน่าจะเป็นสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคนในคอนโด ใครอยากเลี้ยงก็เป็นสิทธิที่จะเลี้ยงได้ไม่มีกฎหมายข้อใดห้ามไว้ อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นหรือไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วยเช่นกัน ซึ่งหากไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญรบกวนสิทธิผู้อื่นหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้ถูกรบกวนสิทธิหรือถูกละเมิดสิทธิ ก็มีสิทธิที่จะร้องขอให้หยุดรบกวนสิทธิหรือละเมิดสิทธิได้

สภาพที่อยู่อาศัยแบบคอนโด สามารถแบ่งแยกได้อย่างชัดเจนว่าส่วนใดเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลส่วนใดเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งคณะกรรมการนิติบุคคลส่วนใหญ่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่ส่วนบุคคลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม แต่จะให้ความสำคัญกับเฉพาะการดูแลพื้นที่ส่วนกลางเป็นสำคัญ ตราบเท่าที่การใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนบุคคลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมไม่ไปรบกวนสิทธิของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่น เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ส่วนบุคคลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมเอง มองผิวเผินน่าจะเป็นการใช้สิทธิส่วนบุคคลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม คณะกรรมการนิติบุคคลไม่น่าที่จะเข้าไปก้าวล่วงหรือห้ามปรามอะไรได้ แต่ถ้าหากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว คงไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนใดยอมให้สัตว์เลี้ยงของตนจำกัดอยู่แต่เฉพาะในพื้นที่ส่วนบุคคลตลอดกาล อย่างน้อยก็ต้องพาออกมาเดินเล่นยังพื้นที่ส่วนกลางบ้าง พาไปไหนมาไหนพาผ่านพื้นที่ส่วนกลางบ้าง อีกทั้งสัตว์เลี้ยงบางตัวส่งเสียงดังรบกวนมายังห้องข้างเคียงหรือผู้อยู่ใกล้เคียงได้ ซึ่งอาจจะเข้าข่ายรบกวนสิทธิของผู้อื่น เหตุนี้จึงทำให้คณะกรรมการนิติบุคคลซึ่งบริหารคอนโด จำเป็นต้องพิจารณาเพื่อออกระเบียบเกี่ยวกับเรื่องสัตว์เลี้ยงในคอนโดไว้อย่างชัดเจน

ระเบียบการบริหารคอนโดเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

การบริการคอนโดเกี่ยวกับเรื่องนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในคอนโด เท่าที่เห็นจะมีการบริหารจัดการเป็น 2 แบบด้วยกัน คือ ไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด กับ การอนุญาตแบบมีเงื่อนไข ส่วนการอนุญาตแบบไม่มีเงื่อนไขเลยนั้นคงไม่มีคณะกรรมการนิติบุคคลไหนน่าจะไม่สามารถให้อนุญาตได้ เพราะสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์จะไม่ยินยอมหรือเห็นด้วย

การไม่อนุญาตเด็ดขาด หมายความว่า สมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคนตกลงยินยอมพร้อมใจกันไม่อนุญาตให้คณะกรรมการนิติบุคคล ออกระเบียบอนุญาตให้มีการนำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในคอนโดอย่างเด็ดขาด ถึงแม้จะเลี้ยงในพื้นที่ส่วนบุคคลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมเองก็ตาม ซึ่งคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงและชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยง หากประสงค์จะเข้ามาอยู่คอนโดนี้ก็ต้องตัดใจและจำยอมที่จะไม่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงตามระเบียบของคอนโด

การอนุญาตแบบมีเงื่อนไข หมายความว่า สมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคนตกลงยินยอมให้คณะกรรมการนิติบุคคลออกระเบียบ ให้สมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม สามารถน้ำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงในคอนโดได้ แต่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ เช่น ให้อนุญาตเฉพาะสัตว์เลี้ยงประเภทหรือชนิดใด อนุญาตให้เลี้ยงได้เฉพาะในพื้นที่ส่วนบุคคลของเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมเท่านั้น หรือหากจะนำออกมาเดินเล่นบริเวณพื้นที่ส่วนกลางจะต้องมีการสวมปลอกคอหรือล่ามเชือกและอยู่ในความดูแลของเจ้าของสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิด และยังรวมไปถึงอาจให้มีหนังสือรับรองจากสัตว์แพทย์ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงที่ปลอดเชื้อ ไม่เป็นพาหนะนำเชื้อมาติดต่อสู่คน เหล่านี้เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป คอนโดส่วนใหญ่จะไม่อนุญาตให้เจ้าของกรรมสิทธิ์นำสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงไว้ในคอนโด หากมีการอนุญาตก็จะอนุญาตแบบเงื่อนไข ทั้งนี้ การออกระเบียบเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในคอนโดของคณะกรรมการคอนโด จะอยู่ภายใต้มติของที่ประชุมใหญ่สมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมที่ได้จัดให้มีการประชุมขึ้นเป็นประจำทุก ๆ ปี เหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงและชอบสัตว์เลี้ยง ควรตรวจสอบเกี่ยวกับระเบียบในเรื่องนี้ก่อนตัดสินใจเข้าอยู่

เนื้อหาอื่นๆ :  รวมสัญญาณเตือนเมื่อถึงเวลาที่ควรล้างแอร์!

ติดต่อเรา

    *
    *
    *
    *