เลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดยังไงให้ตอบโจทย์

การบริหารจัดการโครงการอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ทันทีที่สร้างเสร็จและเจ้าของโครงการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้จองซื้อห้องชุดของโครงการ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและถ่ายโอนการบริหารโครงการอาคารชุดให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทำหน้าที่บริหารโครงการแทนเจ้าของโครงการต่อไป ซึ่งเรียกกันว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด ต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อดูแลอาคารชุด ให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย สะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชุดไม่ให้ชำรุดทรุดโทรม พยายามรักษามูลค่าของสินทรัพย์อาคารชุดไม่ให้ด้อยค่าไปกว่าที่ควรจะเป็น

การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด บริหารโดยคณะกรรมการของนิติบุคคล ซึ่งระยะเริ่มแรกคณะกรรมการอาจมาจากการแต่งตั้งโดยเจ้าของโครงการ แต่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกรรมการไปโดยผ่านการเลือกตั้งของสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ จะเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนขณะจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ส่วนเงินที่จะนำมาใช้ในการบริการจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด จะเรียกเก็บจากบรรดาเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดตามสัดส่วนการถือครองของแต่ละเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจจะเก็บกันเป็นรายเดือน รายหกเดือน หรือรายปี สุดแท้แต่ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ จะกำหนดไว้

การว่าจ้างบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่เป็นมืออาชีพให้เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เนื่องจากการบริหารจัดการอาคารชุดนั้น มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน แยกย่อยออกไปหลายแขนง ลำพังคณะกรรมการอาจดูแลทั้งหมดได้ไม่ทั่วถึง ตั้งแต่การดูแลเรื่องความสะอาด การดูแลเรื่องความปลอดภัย การดูแลทะเบียนเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารชุด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง การซ่อมบำรุงอาคารและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง นำมาใช้สอยร่วมกันให้ประโยชน์อย่างสูงสุดของสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยรวม

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ต้องขอขอบคุณภาครัฐ ที่ได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติอาคารชุดและปรับปรุงกฎหมายอาคารชุดมาจนมาถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นกฎหมายที่มีความสมบูรณ์นำมาสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุด เกิดประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งในโครงการอาคารชุดนั้นจะมีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนมาก ตลอดจนร้านค้าพาณิชย์รองรับการใช้บริการของผู้อยู่อาศัยต่างๆ นับได้ว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่ง ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้อยู่อาศัยต่างก็ยุ่งอยู่กับภารกิจและการประกอบอาชีพของแต่ละคน ไม่มีเวลาที่จะหันมาดูแลหรือให้ความสนใจกับสินทรัพย์ของอาคารชุดโดยรวมได้ จำเป็นต้องมีกฎหมายกำหนดให้มีผู้บริหารจัดการอาคารชุด ถ้าหากไม่มีกฎหมายกำหนดแล้ว อาคารชุดก็จะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้ภาพลักษณ์ของสังคมในชุมชนอาคารชุดดูย่ำแย่ในสายตาของผู้ที่ได้พบเห็น ไม่มีคนอยากเข้ามาอยู่อาศัย และด้อยมูลค่าไปในที่สุด  

ช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเกิดบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต่างก็มีขีดความสามารถในการบริหารที่แตกต่างกัน รวมถึงอาคารชุดที่เกิดใหม่เองก็มีหลากหลายเกรด A B C ผู้อยู่อาศัยมีความต้องการรับบริการในระดับที่แตกต่างกัน บริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด มีการปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง เพื่อรองรับการให้บริการอาคารชุดที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่จัดเก็บจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามเงื่อนไขของข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ให้ถูกต้องตรงกับความต้องการรับบริการของผู้อยู่อาศัย คุ้มค่ากับเงินที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ช่วยกันออกชำระมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ตามกรอบและหน้าที่ของบริษัทรับบริหารนิติบุคคลแล้วส่วนใหญ่จะให้บริการแบบครบวงจร มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก ความสุขสบายและความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด ดูแลรักษา สร้างมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ในอาคารชุด ให้อาคารชุดเป็นที่หมายปองของผู้คนอยากจะเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งการเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด มีปัจจัยหลายอย่างที่ควรต้องหยิบยกนำมาพิจารณาเพื่อประเมินขีดความสามารถในการบริหารต่างๆ

 1. ควรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด การออกหนังสือรับรองต่างๆ การสื่อสารกับภาครัฐ การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ     
 2. มีความเชี่ยวชาญการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การจัดระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาใช้ เช่น CCTV ความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การเตือนภัยและการอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด
 3. มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย บริหารจัดการดูแลเรื่องความสะอาด การจัดการกับสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ  
 4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ ส่งกลิ่นเหม็นทั้งดิน น้ำและอากาศ และการใช้พลังงานอย่างประหยัด ทั้ง ประปาและไฟฟ้า  
 5. การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเอารัดเอาเปรียบกัน พื้นที่จอดรถ พื้นที่ทางเดิน สวนหย่อม สนามเด็กเล่น ลานกีฬา เป็นต้น  
 6. การซ่อมแซมอาคารและงานระบบภายในอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟท์ โครงสร้างอาคาร พื้นที่ถนน ทางเดิน รั้วรอบขอบชิด คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและความสวยงาม
 7. สามารถบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ระบบบัญชีและการเงินของนิติบุคคลมีความโปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้
 8. สามารถเป็นตัวกลางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ห้องชุดภายในอาคาร มุ่งสร้างและยกระดับมูลค่าสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในอาคาร
 9. มีชุมชนสัมพันธ์ที่ดี พนักงานและบุคลากรที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอาคารชุด ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การติดต่อสื่อสารรวดเร็วและทั่วถึง
 10. การทำประกันภัย บริษัทบริหารนิติบุคคล ต้องจัดให้มีการทำประกันความรับผิด เพื่อชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทบริหารนิติบุคคลที่ดีควรมีคุณสมบัติและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ทั้งนั้นคณะกรรมการนิติบุคคล ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการคัดเลือก โดยดูจากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา เคยผ่านการบริหารจัดการโครงการใดมาบ้าง ผู้บริหารเป็นใคร มีความรู้ความสามารถอย่างไร หากเลือกได้อย่างถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอย่างมหาศาล คณะกรรมการนิติบุคคลสบายใจ ผู้อยู่อาศัยสุขสบายและปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย หากคุณกำลังมองหาบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดที่จะเข้ามาช่วยจัดการดูแลคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรร ติดต่อ SMART วันนี้ โทร 02-261-7788  


Lastest Update


10 วิธีดูแลบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด

การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดจากคนสู่คนไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อนับล้านคนและมีผู้ติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตอีกจำนวนหลายแสนคนทั่วโลก ประเทศไทยเองก็ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่นเดียวกัน แม้จะพบผู้ติดเชื้อไม่มากนักเมื่อเทียบกับหลายประเทศทั่วโลก แต่ก็มีผู้ติดเชื้อสะสมสูงถึงหลายพันคนและมีผู้ติดเชื้อถึงขั้นเสียชีวิตเกือบร้อยคนทั่วประเทศ รัฐบาลต้องออกมาตรการล็อกดาวน์ประเทศ สั่งปิดสถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ห้ามผู้คนสัญจรไปมาหาสู่กันโดยไม่จำเป็น ให้เก็บตัวอยู่กับบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ซึ่งมาตรการต่างๆ ที่ออกมาทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อค่อยๆ ลดลง และลดการแพร่เชื้อสู่สถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้แล้ว 

แม้การระบาดของเชื้อจะค่อยๆลดลง และรัฐบาลค่อยๆ ผ่อนคลายล็อกดาวน์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกมาทำมาหากินได้บ้างแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในอัตราสูงในหลายประเทศ และยังไม่มีวัคซีนที่จะใช้ฉีดเพื่อป้องกันโรคได้ จึงยังไม่เป็นที่ไว้วางใจในความปลอดภัยเท่าที่ควร เชื้อไวรัสโควิด-19 อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกเมื่อไหร่ก็ได้ หากไม่มีความระมัดระวัง ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วยกันเองเท่านั้น เฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของเชื้อ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานทางด้านสาธารณะสุขอย่างเคร่งครัด  

บ้านพักอาศัย คือ แหล่งพักพิงแหล่งเดียวที่ควรเป็นที่ปลอดภัยที่สุดของผู้คนระหว่างเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ดังนั้น ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านทุกคนจึงต้องให้ความสำคัญและหมั่นดูแล ให้มั่นใจอย่างที่สุดว่าบ้านที่พักอาศัยปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ถ้าหากบ้านพักปราศจากความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสแล้ว นั่นหมายความว่า สมาชิกและบุคคลที่เรารักทุกคนที่อาศัยอยู่ในบ้าน กำลังตกอยู่ในภาวะอันตราย อาจติดเชื้อที่กำลังแพร่ระบาดได้ตลอดเวลา และบ้านก็จะกลายเป็นแหล่งแพร่เชื้ออีกด้วย ดังนั้น ทุกคนในบ้านก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์ 

10 วิธีดูแลบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด

 1. ต้องหมั่นทำความสะอาดบ้านสม่ำเสมอ โดยเฉพาะพื้นที่หรือบริเวณที่ต้องใช้บ่อย ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ต้องมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อหรือเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ 
 2. เช็ดและทำความสะอาดเครื่องอุปกรณ์ใช้งานภายในบ้าน ที่อาจถูกมือสมาชิกภายในบ้านสัมผัสเป็นประจำ เช่น โต๊ะ สวิทช์ไฟ ลูกบิดประตู รีโมททีวี เหล่านี้ เป็นต้น 
 3. ควรเปิดประตูหน้าต่างให้มีอากาศถ่ายเท ไม่ให้เกิดการเก็บสะสมความชื้น ซึ่งความชื้นจะเป็นแหล่งเพราะเชื้อไวรัสได้ค่อนข้างสูง อุณหภูมิความร้อนจากภายนอก จะช่วยฆ่าเชื้อและป้องกันการระบาดของเชื้อได้
 4. งดเว้นการใช้ แก้วน้ำ ชาม จาน ช้อนและอุปกรณ์โต๊ะอาหารร่วมกัน ควรแยกอุปกรณ์ของใครของมัน ไม่ควรใช้ประปนกัน หากจำเป็นต้องร่วมโต๊ะรับประทานกัน ควรเว้นระยะห่างระหว่างนั่งรับประทานอาหารร่วมกันอย่างน้อย 1-2 เมตร  
 5. เสื้อผ้าและเครื่องนอน ควรมีการฆ่าเชื้อด้วยการนำไปต้มหรือแช่น้ำร้อนที่อุณหภูมิความร้อนสูงหน่อยก่อนนำไปซักตาก เนื่องจากเสื้อผ้าและเครื่องนอนอาจมีคราบปนเปื้อนของน้ำมูก น้ำลายและเสมหะ หากไม่ฆ่าเชื้อก่อนแล้วนำไปซักรวมกันอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้     
 6. ทำความห้องน้ำให้สะอาดหลังการใช้ห้องน้ำด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อสม่ำเสมอ เช่น ก๊อกน้ำ ซิงค์น้ำ ชักโครก และภายหลังการใช้ห้องน้ำเสร็จทุกครั้ง ควรล้างมือให้สะอาดก่อนออกจากห้องน้ำ 
 7. การทิ้งขยะภายในบ้าน ต้องทิ้งและจัดเก็บด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะกระดาษชำระใช้แล้ว ที่อาจมีคราบน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ อย่าให้มือไปสัมผัสโดนอย่างเด็ดขาด ควรสวมถุงมือระหว่างการเก็บขยะเพื่อนำไปทิ้งยังถังขยะนอกบ้าน
 8. สมาชิกภายในบ้านไม่ควรออกไปไหนหรือไปพบประกับผู้ใดโดยไม่จำเป็น ไม่ว่าจะพบกับคนเดียวหรือไปพบคนเป็นหมู่คณะ ระหว่างที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยเฉพาะการไปพบปะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานอ่อนแอ  
 9. สมาชิกภายในบ้าน ที่จำเป็นต้องเดินทางไปทำภารกิจนอกบ้านและจะกลับมาบ้าน ต้องมีมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่เข้มงวด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาทำความสะอาด ตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ติดเชื้อกลับมาบ้าน
 10. การอยู่อาศัยร่วมกันภายในบ้าน ควรตรวจวัดอุณหภูมิบ่อยๆ ควรเว้นระยะห่างระหว่างการสนทนา สวมหน้ากากอนามัย หรืออาจสวมใส่เฟซชิลด์ก็จะยิ่งดี หลีกเว้นการสัมผัสตัวกันหรือไอ จาม ภายในบ้าน หากพบสมาชิกคนใดสงสัยว่าจะติดเชื้อต้องรีบไปพบแพทย์ทันที  

หากสมาชิกทุกคนภายในบ้าน ต่างคนต่างร่วมกันดูแลรับผิดชอบตัวเองอย่างดี และระมัดระวังดูแลตัวเองอยู่ตลอดเวลา คำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิกทุกคนภายในบ้าน ไม่ทำอะไรที่เป็นการสุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อและนำมาสู่การติดต่อสู่คนภายในบ้าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ก็เชื่อว่าบ้านจะอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าสถานการณ์นอกบ้านจะรุนแรงเพียงใด บ้านจะเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัย ปราศจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอย่างแน่นอน

SMART ใส่ใจด้านสุขอนามัยของลูกบ้านทุกโครงการ เรามีการจัดเตรียมเจลล้างมือแอกอฮอล์ไว้บริการลูกบ้านและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการการดูแลรักษาความสะอาดในโครงการที่ SMART เข้ามาช่วย


ปล่อยคอนโดมิเนียมให้เช่ายังไง ให้ได้ราคาสูง

การนำคอนโดมิเนียมออกให้เช่า นับเป็นช่องทางเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้มีคอนโดมิเนียม ในปัจจุบัน คอนโดมิเนียมนับเป็นที่อยู่อาศัยที่ได้รับความนิยมนำออกให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยสูงมาก เนื่องจากลักษณะและขนาดห้องของคอนโดมีความพอเหมาะพอดีกับความต้องการของผู้เช่าในสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ยิ่งตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชน  ห้างสรรพสินค้า ไม่ไกลจากแหล่งสถานที่ทำงาน หรือใกล้สถานีรถไฟฟ้าเดินทางไปมาสะดวกด้วยแล้ว ก็ยิ่งเป็นที่ต้องการเช่าสูงมาก โดยเฉพาะผู้เช่าที่เป็นครอบครัวเดี่ยว สามีภรรยาที่ยังไม่มีบุตรหรือคนโสด ที่ต้องทำงานแข่งกับเวลา เหล่านี้เป็นต้น การที่คอนโดเป็นที่ต้องการเช่ากันมากนี้ ทำให้คนที่พอจะมีเครดิตหรือเงินทุนอยู่บ้างต่างเห็นว่า การลงทุนซื้อคอนโดให้เช่าเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว หากมีผู้เช่าอยู่อย่างต่อเนื่อง และเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว แต่เก็บเกี่ยวผลตอบแทนได้ตลอดไป 

ผลตอบแทนการลงทุนซื้อคอนโดออกให้เช่า การซื้อคอนโดมิเนียมนำออกให้เช่าถ้าพิจารณาหยาบๆ ผลตอบแทนก็คือการได้ค่าเช่าจากผู้เช่าเป็นเดือนๆ ไป แต่ถ้าหากพิจารณากันระยะยาวๆ แล้ว คอนโดมิเนียมเป็นสินทรัพย์ถาวร ตราบใดที่เรายังคงถือครองเป็นเจ้าของอยู่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง สินทรัพย์ถาวรนี้จะเพิ่มมูลค่าขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไป มูลค่าที่เพิ่มขึ้นนี้ก็คือผลตอบแทนอีกรูปแบบหนึ่งที่จะได้มาโดยทางอ้อมนอกเหนือจากค่าเช่า อย่างไรก็ตาม การลงทุนซื้อคอนโดให้เช่า ย่อมต้องมีรายจ่ายตามมานอกเหนือจากเงินดาวน์ก้อนแรกที่ได้จ่ายไปแล้ว และเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายไม่ว่าจะมีผู้เช่าหรือไม่มีผู้เช่าก็ตาม เช่น ค่าผ่อนชำระสินเชื่อธนาคารในกรณีที่กู้เงินธนาคารมาซื้อและดอกเบี้ยตามอัตราที่ตกลงกับธนาคาร ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคอนโดเพื่อ


10 ประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ชุมชนเมือง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เริ่มมีผู้คนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นขึ้น ชุมชนใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว กลุ่มองค์กรพัฒนาที่ดิน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดสรรจัดสร้างพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยใหม่ โดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ให้ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างทั่วถึงในทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ บ้างก็เป็นอาคารชุดหรือที่เราเรียกกันว่าคอนโดมิเนียม บ้างก็เป็นบ้านจัดสรรแบบบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮาส์ ราคาถูกแพงแตกต่างกันไป สุดแท้แต่ความสามารถและกำลังซื้อของแต่ละคน ที่ต้องการจับจองไว้เป็นเจ้าของ

พื้นที่โครงการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ที่มีอาณาบริเวณและขอบเขตแน่นอน มีทั้งพื้นที่ส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย และพื้นที่ส่วนกลางที่จัดสรรให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งในอดีตเคยสร้างปัญหาแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมากมาย ทั้ง ปัญหาการอยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็น สิ่งสาธารณูปโภคและถนนหนทางชำรุดทรุดโทรมขาดการดูแลรักษา ขาดแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ซึ่งการพึ่งพิงการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที หรือแก้ไขให้ไม่ได้เลย สืบเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ที่รัฐไม่อาจเข้าไปก้าวล่วงได้ 

นับแต่ ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา รัฐมีการออกกฎหมายกำหนดให้ชุมชนในอาคารชุด และชุมชนในหมู่บ้านจัดสรร ทำ


แจกจริง กับผู้โชคดีในกิจกรรม “ โหลดลุ้น...พิชิตทริปในฝัน”

คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมสนุกในแคมเปญ “ โหลดลุ้น...พิชิตทริปในฝัน” ไปกับสมาร์ท 

ขอแสดงความยินดีกับลูกบ้านทั้ง 2 ท่าน ที่เป็นผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทริปอิตาลี และทริปแสงเหนือ ดังนี้

คุณน้ำเพชร เทศะบำรุง จากโครงการ บ้านกลางเมือพระราม 9 กรุงเทพกรีฑา ได้รับรางวัลตะลุยอิตาลี มูลค่า 120,000 บาท
คุณพิมพ์ภัทรา กรรษา จากโครงการ Aspire รัตนาธิเบศร์ 1 ได้รับรางวัลทัวร์ล่าแสงเหนือในฝัน ประเทศรัสเซีย มูลค่า 120,000 บาท

ติดต่อเรา
*
*
*