News


10 ประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ชุมชนเมือง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เริ่มมีผู้คนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นขึ้น ชุมชนใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว กลุ่มองค์กรพัฒนาที่ดิน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดสรรจัดสร้างพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยใหม่ โดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ให้ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างทั่วถึงในทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ บ้างก็เป็นอาคารชุดหรือที่เราเรียกกันว่าคอนโดมิเนียม บ้างก็เป็นบ้านจัดสรรแบบบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮาส์ ราคาถูกแพงแตกต่างกันไป สุดแท้แต่ความสามารถและกำลังซื้อของแต่ละคน ที่ต้องการจับจองไว้เป็นเจ้าของ

พื้นที่โครงการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ที่มีอาณาบริเวณและขอบเขตแน่นอน มีทั้งพื้นที่ส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย และพื้นที่ส่วนกลางที่จัดสรรให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งในอดีตเคยสร้างปัญหาแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมากมาย ทั้ง ปัญหาการอยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็น สิ่งสาธารณูปโภคและถนนหนทางชำรุดทรุดโทรมขาดการดูแลรักษา ขาดแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ซึ่งการพึ่งพิงการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที หรือแก้ไขให้ไม่ได้เลย สืบเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ที่รัฐไม่อาจเข้าไปก้าวล่วงได้ 

นับแต่ ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา รัฐมีการออกกฎหมายกำหนดให้ชุมชนในอาคารชุด และชุมชนในหมู่บ้านจัดสรร ทำ

Contact Us
*
*
*