เลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดยังไงให้ตอบโจทย์

การบริหารจัดการโครงการอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ทันทีที่สร้างเสร็จและเจ้าของโครงการโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดให้แก่ผู้จองซื้อห้องชุดของโครงการ เจ้าของโครงการต้องดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุดและถ่ายโอนการบริหารโครงการอาคารชุดให้แก่นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ทำหน้าที่บริหารโครงการแทนเจ้าของโครงการต่อไป ซึ่งเรียกกันว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด ต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดเพื่อดูแลอาคารชุด ให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย สะอาดถูกสุขอนามัย ตลอดจนซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารชุดไม่ให้ชำรุดทรุดโทรม พยายามรักษามูลค่าของสินทรัพย์อาคารชุดไม่ให้ด้อยค่าไปกว่าที่ควรจะเป็น

การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด บริหารโดยคณะกรรมการของนิติบุคคล ซึ่งระยะเริ่มแรกคณะกรรมการอาจมาจากการแต่งตั้งโดยเจ้าของโครงการ แต่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกรรมการไปโดยผ่านการเลือกตั้งของสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารชุด ทั้งนี้ จะเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้ยื่นจดทะเบียนไว้ต่อนายทะเบียนขณะจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด ส่วนเงินที่จะนำมาใช้ในการบริการจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด จะเรียกเก็บจากบรรดาเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดตามสัดส่วนการถือครองของแต่ละเจ้าของกรรมสิทธิ์ อาจจะเก็บกันเป็นรายเดือน รายหกเดือน หรือรายปี สุดแท้แต่ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ จะกำหนดไว้

การว่าจ้างบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องว่าจ้างบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่เป็นมืออาชีพให้เข้ามาช่วยบริหารจัดการ เนื่องจากการบริหารจัดการอาคารชุดนั้น มีความยุ่งยากและสลับซับซ้อน แยกย่อยออกไปหลายแขนง ลำพังคณะกรรมการอาจดูแลทั้งหมดได้ไม่ทั่วถึง ตั้งแต่การดูแลเรื่องความสะอาด การดูแลเรื่องความปลอดภัย การดูแลทะเบียนเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารชุด การจัดเก็บค่าใช้จ่ายส่วนกลาง การซ่อมบำรุงอาคารและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลาง นำมาใช้สอยร่วมกันให้ประโยชน์อย่างสูงสุดของสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ของเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยรวม

กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ต้องขอขอบคุณภาครัฐ ที่ได้มีการออกกฎหมายพระราชบัญญัติอาคารชุดและปรับปรุงกฎหมายอาคารชุดมาจนมาถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นกฎหมายที่มีความสมบูรณ์นำมาสู่การปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ในห้องชุด เกิดประโยชน์ต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ซึ่งในโครงการอาคารชุดนั้นจะมีผู้คนอยู่อาศัยจำนวนมาก ตลอดจนร้านค้าพาณิชย์รองรับการใช้บริการของผู้อยู่อาศัยต่างๆ นับได้ว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่ง ซึ่งเจ้าของกรรมสิทธิ์และผู้อยู่อาศัยต่างก็ยุ่งอยู่กับภารกิจและการประกอบอาชีพของแต่ละคน ไม่มีเวลาที่จะหันมาดูแลหรือให้ความสนใจกับสินทรัพย์ของอาคารชุดโดยรวมได้ จำเป็นต้องมีกฎหมายกำหนดให้มีผู้บริหารจัดการอาคารชุด ถ้าหากไม่มีกฎหมายกำหนดแล้ว อาคารชุดก็จะกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม ไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้ภาพลักษณ์ของสังคมในชุมชนอาคารชุดดูย่ำแย่ในสายตาของผู้ที่ได้พบเห็น ไม่มีคนอยากเข้ามาอยู่อาศัย และด้อยมูลค่าไปในที่สุด  

ช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเกิดบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดขึ้นมากมาย ซึ่งแต่ละบริษัทบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ต่างก็มีขีดความสามารถในการบริหารที่แตกต่างกัน รวมถึงอาคารชุดที่เกิดใหม่เองก็มีหลากหลายเกรด A B C ผู้อยู่อาศัยมีความต้องการรับบริการในระดับที่แตกต่างกัน บริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด มีการปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถของตัวเอง เพื่อรองรับการให้บริการอาคารชุดที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ภายใต้งบประมาณที่จัดเก็บจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามเงื่อนไขของข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ให้ถูกต้องตรงกับความต้องการรับบริการของผู้อยู่อาศัย คุ้มค่ากับเงินที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ช่วยกันออกชำระมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

การเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ตามกรอบและหน้าที่ของบริษัทรับบริหารนิติบุคคลแล้วส่วนใหญ่จะให้บริการแบบครบวงจร มุ่งเน้นให้เกิดความสะดวก ความสุขสบายและความปลอดภัย ของผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด ดูแลรักษา สร้างมูลค่าเพิ่มสินทรัพย์ในอาคารชุด ให้อาคารชุดเป็นที่หมายปองของผู้คนอยากจะเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งการเลือกบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด มีปัจจัยหลายอย่างที่ควรต้องหยิบยกนำมาพิจารณาเพื่อประเมินขีดความสามารถในการบริหารต่างๆ

  1. ควรมีความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายต่างๆ เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย เช่น การฟ้องร้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด การออกหนังสือรับรองต่างๆ การสื่อสารกับภาครัฐ การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตต่างๆ     
  2. มีความเชี่ยวชาญการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ตั้งแต่การจัดระบบรักษาความปลอดภัยพื้นที่ ระบบป้องกันเพลิงไหม้ มีเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยมาใช้ เช่น CCTV ความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติ เช่น ไฟไหม้ แผ่นดินไหว การเตือนภัยและการอพยพผู้อยู่อาศัยในอาคารชุด
  3. มีความเชี่ยวชาญในด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกสุขอนามัย บริหารจัดการดูแลเรื่องความสะอาด การจัดการกับสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ  
  4. มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ป้องกันไม่ให้เกิดมลภาวะ ส่งกลิ่นเหม็นทั้งดิน น้ำและอากาศ และการใช้พลังงานอย่างประหยัด ทั้ง ประปาและไฟฟ้า  
  5. การบริหารจัดการพื้นที่ส่วนกลางให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเอารัดเอาเปรียบกัน พื้นที่จอดรถ พื้นที่ทางเดิน สวนหย่อม สนามเด็กเล่น ลานกีฬา เป็นต้น  
  6. การซ่อมแซมอาคารและงานระบบภายในอาคาร ทั้งระบบไฟฟ้า ประปา ลิฟท์ โครงสร้างอาคาร พื้นที่ถนน ทางเดิน รั้วรอบขอบชิด คำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความปลอดภัยและความสวยงาม
  7. สามารถบริหารจัดการระบบบัญชีและการเงินนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อให้ระบบบัญชีและการเงินของนิติบุคคลมีความโปร่งใส ถูกต้องและตรวจสอบได้
  8. สามารถเป็นตัวกลางในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ห้องชุดภายในอาคาร มุ่งสร้างและยกระดับมูลค่าสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในอาคาร
  9. มีชุมชนสัมพันธ์ที่ดี พนักงานและบุคลากรที่มีหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับสมาชิกเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอาคารชุด ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน การติดต่อสื่อสารรวดเร็วและทั่วถึง
  10. การทำประกันภัย บริษัทบริหารนิติบุคคล ต้องจัดให้มีการทำประกันความรับผิด เพื่อชดใช้ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อของบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุด

บริษัทบริหารนิติบุคคลที่ดีควรมีคุณสมบัติและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ทั้งนั้นคณะกรรมการนิติบุคคล ต้องใช้ความละเอียดอ่อนในการคัดเลือก โดยดูจากประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา เคยผ่านการบริหารจัดการโครงการใดมาบ้าง ผู้บริหารเป็นใคร มีความรู้ความสามารถอย่างไร หากเลือกได้อย่างถูกต้อง ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนิติบุคคลอาคารชุดและเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมอย่างมหาศาล คณะกรรมการนิติบุคคลสบายใจ ผู้อยู่อาศัยสุขสบายและปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย หากคุณกำลังมองหาบริษัทบริหารนิติบุคคลอาคารชุดที่จะเข้ามาช่วยจัดการดูแลคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรร ติดต่อ SMART วันนี้ โทร 02-261-7788  


Lastest Update


ลูกบ้านมีสิทธิ์ในเงินค่าส่วนกลางของหมู่บ้านหรือไม่

ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน เป็นเงินที่คณะกรรมการหมู่บ้านเรียกเก็บจากลูกบ้าน เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายสิ่งสาธารณูประโภคต่าง ๆ ในอาณาเขตพื้นที่หมู่บ้านที่ลูกบ้านมีสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมดูแลรักษาถนนหนทางในเขตหมู่บ้าน ค่าน้ำประปา ไฟฟ้าของพื้นที่ส่วนกลาง ค่าบริการเก็บขยะ รักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ค่าบริการดูแลรักษาความปลอดภัยในเขตหมู่บ้าน เหล่านี้เป็นต้น สงสัยกันหรือไม่ว่า คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นใคร มาจากไหน ทำไมถึงมีอำนาจเก็บเงินค่าส่วนกลางจากลูกบ้าน แล้วลูกบ้านจะขอไม่จ่ายได้หรือไม่ หรือถ้าจ่ายแล้ว ลูกบ้านยังมีสิทธิในเงินค่าส่วนกลางจำนวนนั้นอยู่หรือไม่


หมู่บ้านและหมู่บ้านจัดสรร 


คำว่าหมู่บ้าน เราอาจคุ้นเคยกับคำว่าหมู่บ้านทั่ว ๆ ไป ทั้งในเขตเมืองและเขตชนบท มีลักษณะเป็นอาณาเขตพื้นที่ ที่มีบ้านและมีคนอยู่อาศัย มีจำนวนบ้านหลายหลังรวมกันขึ้นเป็นชุมชน มีทั้งชุมชนเก่าในอดีตและชุมชนใหม่ในปัจจุบัน การขยายตัวของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ชุมชนเก่าเกิดความแออัด คนในชุมชนเก่ามีความต้องการขยับขยายไปหาชุมชนใหม่อยู่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดมีนักธุรกิจและนักลงทุนจำนวนหนึ่ง หันมาลงทุนทำธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร เพื่อจำหน่ายบ้านพร้อมที่ดินให้แก่ผู้ต้องการขยับขยายออกจากชุมชนเก่า ซึ่งโครงการบ้านจัดสรรหนึ่งโครงการจะมีบ้านตั้งแต่ 10 หลังคาเรือนขึ้นไป และอาจมีมากถึง 100 หรือ 1,000 หลังคาเรือนก็เป็นได้ เมื่อมีคนเข้าซื้อและเข้ามาอยู่อาศัยรวมกันจำนวนมาก ก็จะเกิดเป็นชุมชนใหม่ ซึ่งชุมชนใหม่เหล่านี้ เกิดขึ้นจากการดำเนินการของผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับและควบคุมโดยกฎหมาย พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายด้วย


นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และค่าส่วนกลาง 


ผู้ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่อจำหน่ายบ้านพร้อมที่ดิน โดยกฎหมาย พ.ร.บ จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต จะต้องดำเนินการและต้องรับผิดชอบดูแลอะไรต่าง ๆ หลายประการบนพื้นที่ดินที่จัดสรร ซึ่งที่ดินและบ้านในโครงการบ้านจัดสรรที่จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อแยกโฉนดที่ดินเป็นแปลง ๆ แล้ว ก็เป็นหน้าที่ของผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบดูแลกันเองพื้นที่ของใครของมัน อย่างไรก็ตามในอาณาบริเวณโครงการหมู่บ้านจัดสรร ยังมีพื้นที่ส่วนกลาง เช่น ถนนหนทางภายในโครงการ สวนหย่อม สวนพักผ่อน สนามเด็กเล่น ตลอดจนการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง การดูแลรักษาความปลอดภัยภายในอาณาเขตหมู่บ้านจัดสรร ล้วนจำเป็นต้องมีการดูแล ซ่อมแซม บำรุง รักษา พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินกำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาต ต้องรับผิดชอบจัดการดูแลค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 


เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ส่วนใหญ่เมื่อปิดการขายโครงการแล้ว แน่นอนว่าไม่อยากจะดูแลและรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดูแล รักษา ทรัพย์สินส่วนกลางตลอดไป ทางเลือกของเจ้าของโครงการ มีอยู่ 2 ทางเลือก คือ 1 บริจาคพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นพื้นที่สาธารณะ หรือ 2 ให้สมาชิกลูกบ้านในโครงการหมู่บ้านจัดสรรจัดตั้งนิติบุคคลโดยมีคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาบริหารพื้นที่ส่วนกลางดังกล่าวสามารถเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายเอาจากสมาชิกในหมู่บ้านเฉลี่ยตามสัดส่วนจำนวนการถือครองของแต่ละบ้าน ซึ่งเงินส่วนนี้ เรียกกันว่า “ค่าส่วนกลาง” มีผลผูกพันทุกครัวเรือนจะต้องจ่ายเท่า ๆ กันตามสัดส่วนการถือครองที่ดิน 


ดังนั้นใครก็ตามที่ไปซื้อบ้านและที่ดินที่จัดสรรภายใต้ พ.ร.บ. จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 จะต้องจ่ายค่าส่วนกลางตามกฎหมาย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล รักษา พื้นที่ส่วนกลาง ในกรณีหากสมาชิกหมู่บ้านจัดสรรไม่ยอมให้มีการตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร เพราะไม่อยากจะเสียเงินค่าส่วนกลาง ก็จะกลายเป็นการผลักดันให้เจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ใช้ทางเลือกบริจาคพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นที่สาธารณะที่ทุกคนก็มีสิทธิเข้ามาใช้ได้แม้เป็นบุคคลภายนอก แน่นอนว่าจะต้องสร้างความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกหมู่บ้านหากมีคนนอกเข้ามาแย่งการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ส่วนกลางที่พวกเขาเป็นเจ้าของร่วมกัน สมาชิกลูกบ้านส่วนใหญ่จึงพอใจที่จะจ่ายค่าส่วนกลางกันมากกว่า  


การคิดค่าส่วนกลางของคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร   


นิติบุคคลบ้านจัดสรร กำหนดให้เป็นนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร และได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีรายได้ให้แก่รัฐ ดังนั้นคณะกรรมการนิติบุคคลจึงมีหน้าที่เพียงดูแลสิ่งสาธารณูปโภคในโครงการบ้านจัดสรร ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ถนนหนทางไม่ชำรุดทรุดโทรม มีน้ำประปา ไฟฟ้าให้แสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลาง ดูแลความสะอาดเก็บขยะมูลฝอย และดูแลความปลอดภัยในพื้นที่โครงการ ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกคิดคำนวณให้สมาชิกในชุมชนโครงการบ้านจัดสรรทุกหลังคาเรือนเฉลี่ยจ่ายหลังคาเรือนละเท่าๆ กัน เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนกลางในหมู่บ้านจัดสรร คิดเป็นเงิน 300,000 บาทต่อเดือน หากชุมชนบ้านจัดสรรมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 500 ครัวเรือน เท่ากับว่าแต่และครัวเรือนจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางคิดเป็นเงินต่อเดือนเท่ากับ 300,000 หารด้วย 500 จะเท่ากับ 600 บาทต่อเดือน อย่างนี้เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ชุมชนบ้านจัดสรรบางแห่งอาจมีสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น สโมสร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าส่วนกลางที่สูงขึ้นตามไปด้วย และก็เป็นค่าส่วนกลางที่ทุกบ้านถูกบังคับให้ต้องจ่ายไม่ว่าตนจะใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ตาม หากไม่จ่าย ก็จะนำไปสู่การถูกคณะกรรมการนิติบุคคลบ้านจัดสรรใช้มาตรการบังคับอื่น ๆ และแรงสุดก็อาจนำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลบังคับให้ และบ้านอาจต้องตกอยู่ในสภาพของการถูกบังคับคดีขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชำระหนี้ค่าส่วนกลางก็เป็นได้ 


ลูกบ้านมีสิทธิ์ในเงินค่าส่วนกลางหรือไม่


มาถึงตรงนี้ น่าจะทราบกันดีแล้วว่า ค่าส่วนกลาง มีที่มาที่ไปอย่างไร ค่าส่วนกลางที่ลูกบ้านหมู่บ้านจัดสรรจ่ายออกไปให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรทุกเดือนหรืออาจเป็นรายปี มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าซ่อมบำรุง ดูแล รักษาสิ่งสาธารณูปโภคพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ค่าบริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง และค่าบริการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน เป็นเงินเฉลี่ยจ่ายตามสัดส่วนการถือครองพื้นที่ของสมาชิกแต่ละครัวเรือน 


ไม่ว่ากรณีใด ๆ ลูกบ้านไม่มีสิทธิ์จะเรียกร้องเอาเงินค่าส่วนกลางคืนได้ คงมีสิทธิแต่เพียงเรียกร้องให้คณะกรรมการนิติบุคคลบ้านจัดสรร ซ่อมบำรุง ดูแล รักษา หมู่บ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้สมาชิกในหมู่บ้านจัดสรร อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางได้สูงสุด สมกับเงินค่าส่วนกลางที่สมาชิกได้เฉลี่ยจ่ายให้ หากคณะกรรมการนิติบุคคลบ้านจัดสรรไม่สามารถบริหารจัดการให้ดีได้ ลูกบ้านสมาชิกบ้านจัดสรร ก็มีสิทธิเรียกประชุมสมาชิกหมู่บ้าน ลงมติให้ปลดกรรมการชุดเดิมออกและเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ได้ ตามข้อบังคับของนิติบุคคลบ้านจัดสรร ที่มีการจัดทำไว้ขณะจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรดังกล่าวความแตกต่างระหว่างค่าส่วนกลางคอนโดกับหมู่บ้านจัดสรรและประโยชน์ที่ลูกบ้านได้รับ

<p "apple=" " "segoe="" -webkit-text-stroke-width:="" 0px;="" 14px;="" 255);="" 255,="" 2;="" 400;="" arial,="" background-color:="" color="" emoji ",=" " font-size:=" " font-style:=" " font-variant-caps:=" " font-variant-ligatures:=" " font-weight:=" " helvetica,=" " initial;=" " initial;"="" letter-spacing:="" none;="" normal;="" orphans:="" rgb(255,="" sans-serif,="" segoe="" start;="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ;" symbol ";=" " text-align:=" " text-decoration-color:=" " text-decoration-style:=" " text-indent:=" " text-transform:=" " ui=" " ui",="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="">ค่าส่วนกลางคอนโดกับค่าส่วนกลางหมู่บ้าน 

<p "apple=" " "segoe="" -webkit-text-stroke-width:="" 0px;="" 14px;="" 255);="" 255,="" 2;="" 400;="" arial,="" background-color:="" color="" emoji ",=" " font-size:=" " font-style:=" " font-variant-caps:=" " font-variant-ligatures:=" " font-weight:=" " helvetica,=" " initial;=" " initial;"="" letter-spacing:="" none;="" normal;="" orphans:="" rgb(255,="" sans-serif,="" segoe="" start;="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ;" symbol ";=" " text-align:=" " text-decoration-color:=" " text-decoration-style:=" " text-indent:=" " text-transform:=" " ui=" " ui",="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="">เกิดคำถามขึ้นมากมายจากลูกบ้านคอนโดก็ดี หมู่บ้านจัดสรรก็ดี ว่าทำไมพวกเขาต้องมาจ่ายค่าส่วนกลางเหล่านี้กัน รายเดือนบ้าง รายปีบ้าง บางแห่งเก็บล่วงหน้า 2 ปีเลยก็มี ทั้ง ๆ ที่ซื้อขาดมาจากโครงการแล้ว และถ้าหากไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้น เรื่องราวการเก็บค่าส่วนกลางของคอนโดกับหมู่บ้านจัดสรร มีที่มาที่ไปและเรียกเก็บโดยมีกฎหมายรองรับและอนุญาตให้เรียกเก็บได้ ไม่ใช่อยู่ ๆ ก็มีกลุ่มคนตั้งตัวเองมาเป็นผู้ดูแลแล้วเรียกเก็บค่าดูแลเอาเองตามอำเภอใจอย่างแน่นอน ค่าส่วนกลางคอนโด กับค่าส่วนกลางหมู่บ้าน มีความเหมือนและความต่างกันอย่างไร ขอนำมาเล่าสู่กันฟังพอเป็นสังเขป ดังนี้

<p "apple=" " "segoe="" -webkit-text-stroke-width:="" 0px;="" 14px;="" 255);="" 255,="" 2;="" 400;="" arial,="" background-color:="" color="" emoji ",=" " font-size:=" " font-style:=" " font-variant-caps:=" " font-variant-ligatures:=" " font-weight:=" " helvetica,=" " initial;=" " initial;"="" letter-spacing:="" none;="" normal;="" orphans:="" rgb(255,="" sans-serif,="" segoe="" start;="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ;" symbol ";=" " text-align:=" " text-decoration-color:=" " text-decoration-style:=" " text-indent:=" " text-transform:=" " ui=" " ui",="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="">ค่าส่วนกลางคอนโด

<p "apple=" " "segoe="" -webkit-text-stroke-width:="" 0px;="" 14px;="" 255);="" 255,="" 2;="" 400;="" arial,="" background-color:="" color="" emoji ",=" " font-size:=" " font-style:=" " font-variant-caps:=" " font-variant-ligatures:=" " font-weight:=" " helvetica,=" " initial;=" " initial;"="" letter-spacing:="" none;="" normal;="" orphans:="" rgb(255,="" sans-serif,="" segoe="" start;="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ;" symbol ";=" " text-align:=" " text-decoration-color:=" " text-decoration-style:=" " text-indent:=" " text-transform:=" " ui=" " ui",="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="">ค่าส่วนกลางคอนโด คือ เงินที่นิติบุคคลผู้บริหารจัดการ ดูแล รักษาคอนโด เรียกเก็บเอาจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคอนโดทุกคนเท่า ๆ กันตามสัดส่วนพื้นที่ถือครอง และนำเงินนั้นมาใช้จ่ายเป็นค่าบริการดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ค่าบริการดูแลรักษาความปลอดภัย ค่าซ่อมบำรุงอาคารที่อาจชำรุดทรุดโทรม ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า  พื้นที่และอุปกรณ์ใช้สอยในอาคารที่เป็นส่วนกลางเพื่อประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกผู้อยู่อาศัยในคอนโด 

<p "apple=" " "segoe="" -webkit-text-stroke-width:="" 0px;="" 14px;="" 255);="" 255,="" 2;="" 400;="" arial,="" background-color:="" color="" emoji ",=" " font-size:=" " font-style:=" " font-variant-caps:=" " font-variant-ligatures:=" " font-weight:=" " helvetica,=" " initial;=" " initial;"="" letter-spacing:="" none;="" normal;="" orphans:="" rgb(255,="" sans-serif,="" segoe="" start;="" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, ;" symbol ";=" " text-align:=" " text-decoration-color:=" " text-decoration-style:=" " text-indent:=" " text-transform:=" " ui=" " ui",="" white-space:="" widows:="" word-spacing:="">นิติบุคคลที่มาจัดเก็บเงินค่าส่วนกลางคอนโด จะเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย พ.ร.บ. อาคารชุด พ.ศ. 2522 โดยเรียกนิติบุคคลนี้ว่า “นิติบุคคลอาคารชุด” เหตุที่ต้องมีกฎหมาย ให้มี

Contact Us
*
*
*