How SMART assess your building after earthquake.

After incident earthquake in Thailand this morning, you may worry that the building we're staying will be affected.

Rest assure that SMART team is following our protocal to assess your building after earthquake to check the safety of the building.

  • Inspection of building systems ie electrical, machanical and plumbing system.
  • Visual inspection of general building condition.
  • Check the operation system of the machine.

Lastest Update


10 ประโยชน์ของการใช้บริการบริษัทบริหารนิติบุคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

ชุมชนเมือง ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เริ่มมีผู้คนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่นขึ้น ชุมชนใหม่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัว กลุ่มองค์กรพัฒนาที่ดิน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีการจัดสรรจัดสร้างพื้นที่ชุมชนที่พักอาศัยใหม่ โดยคำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ให้ผู้คนสามารถเป็นเจ้าของได้อย่างทั่วถึงในทุกระดับฐานะทางเศรษฐกิจ บ้างก็เป็นอาคารชุดหรือที่เราเรียกกันว่าคอนโดมิเนียม บ้างก็เป็นบ้านจัดสรรแบบบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮาส์ ราคาถูกแพงแตกต่างกันไป สุดแท้แต่ความสามารถและกำลังซื้อของแต่ละคน ที่ต้องการจับจองไว้เป็นเจ้าของ

พื้นที่โครงการอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร ที่มีอาณาบริเวณและขอบเขตแน่นอน มีทั้งพื้นที่ส่วนตัวของผู้อยู่อาศัย และพื้นที่ส่วนกลางที่จัดสรรให้ใช้ประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งในอดีตเคยสร้างปัญหาแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมากมาย ทั้ง ปัญหาการอยู่กันอย่างไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ปัญหาขยะมูลฝอยส่งกลิ่นเหม็น สิ่งสาธารณูปโภคและถนนหนทางชำรุดทรุดโทรมขาดการดูแลรักษา ขาดแสงสว่างบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย ซึ่งการพึ่งพิงการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที หรือแก้ไขให้ไม่ได้เลย สืบเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ที่รัฐไม่อาจเข้าไปก้าวล่วงได้ 

นับแต่ ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา รัฐมีการออกกฎหมายกำหนดให้ชุมชนในอาคารชุด และชุมชนในหมู่บ้านจัดสรร ทำ


Winners Announcement: SMART World Dream Trip

คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีที่เข้าร่วมสนุกในแคมเปญ “ โหลดลุ้น...พิชิตทริปในฝัน” ไปกับสมาร์ท 

ขอแสดงความยินดีกับลูกบ้านทั้ง 2 ท่าน ที่เป็นผู้โชคดีได้รับตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทริปอิตาลี และทริปแสงเหนือ ดังนี้

คุณน้ำเพชร เทศะบำรุง จากโครงการ บ้านกลางเมือพระราม 9 กรุงเทพกรีฑา ได้รับรางวัลตะลุยอิตาลี มูลค่า 120,000 บาท
คุณพิมพ์ภัทรา กรรษา จากโครงการ Aspire รัตนาธิเบศร์ 1 ได้รับรางวัลทัวร์ล่าแสงเหนือในฝัน ประเทศรัสเซีย มูลค่า 120,000 บาท

Contact Us
*
*
*