เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทีมงานสมาร์ทนำโดย คุณกิจณรงค์พล หัตถมณฑล(Managing Director) เป็นตัวแทนส่งมอบปฏิทินเก่าที่ได้รับความร่วมมือจากลูกบ้านทุกโครงการ เพื่อนำไปเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับ พี่ๆ น้อง คนตาบอด ณ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถในการดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ร่วมทำ จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใหญ่ในอนาคต


Lastest Update


Save Ubon from floods

ในวันนี้คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกบ้านทุกท่าน แก่ คุณสมใจ ทัฬหเมธา ผู้เชี่ยวชาญสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี


ขอขอบพระคุณลูกบ้านของสมาร์ททุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ผ่านการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพ และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบลก้าวผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี


Contact Us

*
*
*