SMART ได้จัดกิจกรรมสัมนาให้กับพนักงานขึ้น ณ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 27-28 กันยายน 2560 โดยมีวัถุประสงค์เพื่อ ให้พนักงานรับรู้ทิศทาง เป้าหมาย รวมถึงความเป็นมาตรฐานในการบริการสำหรับท่านเจ้าของบ้าน และห้องชุด ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด นอกจากนี้พนักงานยังได้ร่วมกันทำกิจกรรม Team Building เพื่อสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุนสนาน และรอยยิ้มจากพนักงานทุกๆ คน


Lastest Update


Save Ubon from floods

ในวันนี้คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกบ้านทุกท่าน แก่ คุณสมใจ ทัฬหเมธา ผู้เชี่ยวชาญสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี


ขอขอบพระคุณลูกบ้านของสมาร์ททุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ผ่านการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพ และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบลก้าวผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี


Contact Us

*
*
*