เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดอบรม การทำ CPR เบื้องต้น และขั้นตอนการใช้งานเครื่อง AED ที่ได้ถูกติดตั้งไว้ประจำอาคารชุด ที่บริหารงานโดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิสฯ ให้กับพนักงานทีมบริหารอาคารชุด รุ่นที่ 5 เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพ และทักษะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยผู้ป่วยเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการสร้างความมั่นใจ และสามารถดูแลท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยได้


Lastest Update


Save Ubon from floods

ในวันนี้คุณสปัญญ์ ปาลีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภค/บริโภค ที่ได้รับความอนุเคราะห์จากลูกบ้านทุกท่าน แก่ คุณสมใจ ทัฬหเมธา ผู้เชี่ยวชาญสำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยในจังหวัดอุบลราชธานี


ขอขอบพระคุณลูกบ้านของสมาร์ททุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมชาวอุบลราชธานี ผ่านการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการยังชีพ และขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบลก้าวผ่านภัยพิบัติครั้งนี้ไปได้ด้วยดี


Contact Us

*
*
*